Vzpomínky

02.09.2003
IP.Elien Jesenia,CZ

+ 19.1.2015 už nikdy nebudeme mít kocourka jako byls ty Elienku. Tvoje zv?davost neznala mezí, nic ti neuniklo,každé návšt?v? jsi str?il hlavu do tašky a hlavn? jsi dokázal odhadnout lidi.Když se ti n?kdo nelíbil dokázal jsi mu to dát najevo. Budeš nám moc chyb?t.
 

07.06.2000
C.ANNEMARIE JESENIA , CZ

+ 25.7.2013 Bylas první dámou v ko?i?í rodin?, nikdo ti nemohl odolat, nerada ses ?esala a proto jsi také nejezdila na výstavy, h?eben a fén nebyly tvoji kamarádi.Chutnalo ti masí?ko a kradla jsi ho p?i každé p?íležitosti. Jenom se pani?ka oto?ila a Andulka si už pochutnávala na ?ízku a jednou dokonce táhle celé ku?e.Dala jsi nám hodn? krásných a zdravých ko?átek, ale zlá nemoc ukon?ila tv?j život ve 13 ti letech.
 

25.05.2011
Rosa-Maya Jesenia,cz PER g 03

Bylas malé hodn? temperamentní ko?átko, denn? jsem v?šela záclony, protože ty ses na nich houpala, když jsem nebyla doma i zub sis vyrazila. Bylas všude. Potom p?išlo osudné o?kování a tob? zkolabovaly játra. Bylo to moc zlé, ale p?ežilas. Jenže od té doby jsi to nebyla ty. Odešla jsi po dlouhé nemoci 9.zá?í 2012
 

02.03.1999
IC. HANNA Z LOBKOVIC,CZ

Odešla jsi tiše dne 4.4.2011 Z malého temperamentního ko?átka jsi vyrostla v krásnou silnou sle?nu, která si velmi brzy podmanila celou ko?i?í rodinu. Nesnášela jsi cestování a výstavy, bylas nejrad?ji doma ve svém pelíšku. Dala jsi mi hodn? krásných ko?átek o které jsi se perfektn? starala. Ve 12ti letech si t? našla zlá nemoc a ukon?ila tv?j život.
 

07.06.2000
C.Apollon Jesenia,CZ , PER a

+ 2010 Modrý mazlivý kocourek, který byl u nás jen chvilku.Celý život prožil u naší babi?ky.
 

02.09.2009
Prince Patrick Jesenia, cz

+ 17.6.2010 Byl jsi malý roztomilý ufonek, ale našla si t? zlá nemoc a p?es velikou pé?i , kdy jsme se o tebe s Michalkou st?ídav? staraly jsi nám v devíti m?sích odešel.
 

02.05.1983
Berenika Niris.cz PER a

+1988 Bylas naše první ko?i?ka. Byla jsi první dámou v naší rodin?.S tebou jsme získávali první chovatelské zkušenosti. První výstavy, první úsp?chy a první ko?átka.Bylas moje první modrá peršanka a od té doby miluji modrou barvu a rodokmeny mých ko?i?ek jsou ?ist? modré a bez kresby.M?la jsem hodn? ko?i?ek, ale jako ty už žádná nebyla a nebude. Tvoje smrt byla tak zbyte?ná,protože jsi odešla na alergickou reakci. Doma jsi nechala 6 ko?átek, které za tebe vychovala Angelka.
 
Fotky :

12.04.1991
Chirin Jesenia.cz PER f

+2004 Chirínko, ty jsi nem?la lehký život.Jako malé ko?átko jsem t? prodala jedné chovatelce a doufala jsem, že se budeš mít dob?e, ale opak je pravdou. Za n?kolik let jsem t? našla hladovou, v byt? ses brodila ve špín?, no hr?za m? obcházela, když jsem to vid?la.Odvezla jsem si t? dom? a teprve doma jsem zjistila, že ?ekáš ko?átka, ale všechno dob?e dopadlo a d?lala jsi mi radost až do svých patnácti let.
 
Fotky :

02.05.1988
Filip Jesenia.cCZ, PER w 62

+1993 B?lou?ký kocourek,moc rád spával u pani?ky na polštá?i.V jeho p?ti letech ho zradilo srdí?ko. Odešel nám strašn? rychle a z?stalo po n?m doma prázdné místo.
 
Fotky :

23.04.1986
Angelika Jesenia.cz PER f

+2000 Angelika, naše první ko?átko od Berinky.Temperamentní ko?i?ka, která si ocho?ila celou rodinu.Výstavy ráda nem?la, sy?ela na všechny posuzovatele, proto jsme s ní na výstavy moc nejezdili. Doma byla spokojená a moc hodná, jen to ?esání nem?la moc ráda. Nikdy nezapomenu, jak se se mnou p?išla rozlou?it. Vzbudila mne ve ?ty?i ráno a um?ela mi v náru?í.Selhalo jí srdí?ko.
 
Fotky :

30.07.1993
Ch.Betty Atakama.cz PER a

+2007 Betynko,ty jsi byla moje vymodlená ko?i?ka. Dlouho jsem ?ekala než jsi se narodila, ale stálo to za to. Dala jsi mi hodn? krásných ko?átek, ale celý tv?j život jsi mi dávala zabrat. Ko?i?í zách?dek ti nic ne?íkal.Došlo to tak daleko, že jsem musela vyhodit všechny koberce, ale p?esto jsme t? m?li rádi a je nám po tob? smutno.
 
Fotky :

07.06.2000
Ch.Adam Jesenia.cz PER a 03

+2007 Adámku, nikdy nezapomenu na tvoje tane?ní kreace. Zatan?il jsi každé ko?i?ce, která byla u tebe na krytí. Byla to úžasná podívaná, ale tv?j život trval jen krátce.
 
Fotky :

11.06.1992
GIC.Jonáš Jesenia.CZ, PER a

+2007 Jonášku, ty jsi byl m?j nejoblíben?jší kocourek, nevynechali jsme spolu žádnou výstavu . Tvoje dlouhá bohatá modrá srst nem?la v té dob? konkurenci. V sedmi letech t? za?ali zlobit ledviny a to byl konec cestování . Ale zvládli jsme to a dožil ses vysokého v?ku, moc nám chybíš.
 
Fotky :
   

Copyright Jesenia, CZ 2009