Koata

Momentál nemáme koátka,koátka ze spojení Wanda Black Point Jesenia,CZ a X-Trěme 24 Carát,CFA se narodí v polovině června 2021, budou k odběru v záŕí.

Copyright Jesenia, CZ 2009